Innhold
  
  
1
  

Det er mange fordeler for badmintongruppen/klubben å være medlem i Norges Badminton Forbund. Medlemskap i NBF er vesentlig, det er også er et krav for å få treningstid i kommunal hall, og for å kunne delta i konkurranser. Ved utdanning av aktivitetsledere og trenere får man hjelp og støtte.


Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag/klubb får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Klubben får (via medlemlisensen) en kollektiv forsikring som omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i NBF. Ved skade kan dere ved behov få hjelp med eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut.

– Idrettsskader. Forsikringen dekker skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, så som trening eller kamper.

– Ulykkesskader. Forsikringen dekker skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet vid direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- / treningssted.


Utdannelse
Dere får tilbud om utdanning av trenere, instruktører, ledere og dommere på alle nivåer. Tilbud og hjelp til å finne relevant badmintonfaglig litteratur.


Idrettspriser
Dere får idrettspris på reiser med SAS Norge, overnatting på alle Thon Hotell, FIRST hotels og Rica hotell og på leiebil hos Hertz (se mer informasjon under fanen Idrettspriser).


Veiledning og støtte
Dere får gratis hjelp og veiledning av Norges Idrettsforbunds regionale ledd, Idrettskretsene. Råd og veiledning når det gjelder utstyr til bruk i klubbene. Eventuelle tilbud og tilskuddsordninger gis klubbene gjennom NBF.


Aktivitetsmidler
Som medlem får klubben mulighet til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) via sitt lokale idrettsråd.


Turneringssystem
Tilbud om turneringssystem for alle aldre og nivåer. Vi utarbeider terminlister, slik at det blir lett å planlegge sesongen.


Klubbutvikling
Klubbesøk av våre klubbveiledere, hvis din klubb ønsker hjelp til å sette i gang en klubbutviklingsprosses. Det er gratis for alle klubbene og skreddersys etter, og for klubbens behov. Les mer om klubbutvikling her.


Hva koster det å være med?


Lisens

Klubbene betaler kr. 150:- per medlem i medlemlisens (for spillere under 13år betaler klubbene 100:-). Medlemlisensen inkluderer en forsikring for hver spiller. Denne betales innen 1. september hvert år.


Klubbavgift
Klubben betaler etter antall medlemmer man har. Kr. 500:- for klubber med 1-20 medlemmer, kr. 1000:- for 21-50 medlemmer, kr. 1500:- for 51-100, kr. 2000:- for 101-200 og kr. 2500:- for 200 eller flere. Denne betales innen 1. oktober hvert år.


Abonnements avgift

Abonnementsavgiften er satt til kr. 50:-/medlem og klubben forplikter seg til å betale for halvparten av sine medlemmer.
Avgiften går til utvikling av NBF:s hjemmeside.


Det er ingen abonnements- eller klubbavgift å betale de 2 første årene for nye klubber dersom klubben i løpet av år 1 (pr.31/12) har registrert 10 medlemmer i alderen 13-19, og i år 2 (pr31/12) har registrert totalt 20 medlemmer i alderen 13-19 år.


2
  

Via medlemskapet i NBF får klubben idrettspris på reiser med SAS Norge, overnatting på Thon, Scandic og på leiebil hos Hertz.

Neden ser dere en forklaring på hvordan dere benytter dere av idrettsprisene i de forskjellige bedriftene:

SAS
Klikk her for å komme inn på SAS sine sider for sportsreiser. Velg Norges Badminton Forbund som særforbund og oppgi koden BADM999 dersom du blir bedt om det. 

Thon hotellene
Klikk dere videre via linkene lengst ned på førstesiden på hjemmesiden eller ved å klikke her.

Scandic hotels
Ved telefon og internettbestilling oppgi/benytt deres bestillingskode D000025212 eller ved å klikke her. 

Hertz
For å bestille leiebil ring Hertz på telefon 67 16 80 00 og oppgi kode 582915


3
  

Nedenunder beskriver vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Vi har også listet noen andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt.

Kulturdepartementet har også samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på www.frivillig.no.
 
Lokale aktivitets midler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12år) og ungdom (13-19år) som skall tilgodeses.
Det er idrettrådene som fordeler LAM etter kriteriene fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.

Mer informasjon finner dere her.

Spillemidler til utstyr 

Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Informasjon om hvordan du skal søke finner du på her.

Kontaktpersoner for utstyrsordningen i NBF er konsulent André Høidebraaten, e-post: andre@badminton.no.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn (fra og med året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år) og ungdommer fra og med året de fyller 13 år till året de fyller 19 år. Alle idrettslag som er tilknyttet NIF kan søke på dette.

Helse og rehabilitering: En stiftelse med 27 frivillige organisasjoner som eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. For eksempel prosjekter som går ut på å legge til rette for inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn eller inaktive barn, voksne og eldre. Mer informasjon finnes på www.extrastiftelsen.no.

Søknaden sendes til NIFs kontaktperson, se mer informasjon på nif.no-støtteordninger.

Se også hvordan ditt idrettslag kan spare penger ved å benytte seg av idrettens rabattavtaler: 

Sparing og rabattordninger

IF Barneidrettsfond  
 
FOKUS engasjement

Norsk tipping – grasrotandelen

Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen

Sponsorer 
Mange klubber skaffer seg sponsor avtaler med leverandører av utstyr og/eller lokale bedrifter.


4
  

Norges idrettsforbund lagt ut informasjon på klubbadmin.no om hvordan alle idrettslag i Norge skal gå frem for å følge det nye personvernregelverket til EU (GDPR).

Det nye personvernregelverket til EU, som ble innført tidligere i år, stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – også idrettslag.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som knytter seg til en enkeltperson. Å behandle personopplysninger vil si en hver operasjon/ håndtering av personopplysninger. Dette betyr at alle idrettslag som registrerer opplysninger som f.eks. navn, adresse og fødselsdato om sine medlemmer, tillitsvalgte, frivillige eller ansatte behandler personopplysninger. En konsekvens av dette er at det enkelte idrettslag må ha god kontroll på sine personopplysninger og må også kunne dokumentere at opplysningene behandles i tråd med personvernregelverket (internkontroll for behandling av personopplysninger).

Kravene som følger av loven er krevende å håndtere. NIF har derfor engasjert Deloitte advokatfirma til å lage et malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag. Malverket er en minimumsløsning av hva som kreves for å etterleve regelverket.

Utarbeidet to malverk for idrettslag
Det er utarbeidet to ulike malverk som i hovedsak skiller på om idrettslaget har ansatte eller ikke. Det er viktig at idrettslaget har et bevisst forhold til hvilke av de to malverkene de er omfattet av.

Det er opp til det enkelte idrettslag å ferdigstille, og implementere malverket i sin organisasjon. Derfor er det åpne felter i malverket som må fylles ut av idrettslaget for at malverket skal bli komplett.

Hva gjelder de vedlagte malene i klubbadmin.no er dette modeller som kan/ bør utvikles videre av større idrettslag.

Det understrekes at dette malverket ikke kan distribueres videre til andre, eller brukes til annet formål enn til idrettslagets internkontroll av personopplysninger.

Styremedlemmer, daglig leder og medlemsansvarlig i idrettslag kan gå til klubbadmin.no for mer informasjon om hvordan ditt idrettslag skal behandle personvernopplysninger. 

5
  
6