HVORDAN FÅ NASJONAL DOMMER TIL INTERNASJONALT NIVÅ?

Kirsten Gudbrandsen
07.02.2019
Workshop i Milano, 17 deltagere fra 15 europeiske land, og 3 fra assessment utvalget
BE hadde invitert til work shop, del 2 i Milano om hvordan få nasjonal dommer til internasjonalt nivå.
Fra Norge deltok Kirsten Gulbrandsen.

Assessment utvalget bestod av Kristian Johannessen, Danmark, Carol Ui Fhearghall, Irland og Sven Serre, Belgia (leder).

Første del var informasjon om den nye strategien BE jobber med. Deres jobb er blant annet å lage best praksis for å heve nivået på europeiske dommere. De tilbyr lokal trening og dokumentasjon. Ble gjennomgått hvordan løpet fra treningskurset og evaluering til å bli akkreditert BE dommer til evaluering for BW akkreditert. Nivåene har fått faste tidsrammer mellom opprykk og bestått, men i spesielle tilfeller kan en få fast track.

Del to var hvordan hvert land gjorde det, hvilke verktøy som ble brukt og anbefalinger. Alle landene kom med sine innspill. Mange av utfordringene var de samme. For lite penger både for å kjøpe fri fra arbeidsgiver, forpleining pr dag, geografiske avstander (spesielt i nord), for lite interesserte som vil bli dommere. Store forskjeller på hvor mange nivå en dommer må igjennom i hvert land. Land med mange dommere har også oftere flere nivåer som begynner på lokalt nivå. 

Del 3 hva forventer de av dommerne: Kan reglene, bestemmelsene, best praksis og korrekt utførelse av disse. Kan kode for oppførsel og være konsistent i dømmingen. Forberedelse, bruke korrekt vokabular, kommunisere med spillerne og jobbe sammen med servedommer og linjemenn. Viktig med presentasjon av kampen, hva skjer, ha situasjons kontroll, sunn fornuft, holde konsentrasjonen. Overholde spesielle instruksjoner gitt på briefinger, samt kunne fylle ut dommerskjema og elektroniske tellekasser.

Del 4 hva kan BE hjelpe til med: Nasjonalt dommerprogram og workshop. Assessment utvalget kan sende et medlem for lokal workshop. Mentor av kandidater. Manualer og opplæringssupport. 

Dag 2 ble tilbrakt i hallen hvor vi ble delt i 3 grupper og bedømte en kamp hver for oss. Etterpå ble denne evaluert i gruppen. Var ingen store avvik. Deretter bedømte alle samme kamp og som ble evaluert i plenum. Dette var også en kamp det ikke skjedde spesielt mye i så ingen store diskusjoner, mer på detaljnivå.

Det var en veldig interessant work shop og håper å kunne få fortsette å være en del av dette. For neste work shop var det ønskelig fra alle om mer tid for meningsutvekslinger.