STYREMØTE 14.FEBRUAR 2019

Trond Wåland
15.02.2019
Vi var fulltallig styre og hadde en omfattende agenda, med en rekke spennende saker, særlig knyttet til våre satsingsområder.

Så i styremøte denne gang var hovedfokus på status og planer for arbeidet vårt med hovedmålsettingen: 

Dobbelt så mange – dobbelt så aktive

Helt sentral var gjennomgang og status for prosjekter knyttet til våre tre satsingsområder:

1.    Strategisk klubbutvikling

2.    Trenerutvikling

3.    Samhandling organisasjonsledd

 

En del tid er gått til å opprette prosjektgrupper og utvalg, men også konkrete tiltaksplaner er i god framdrift. I styremøte ble også komiteenes handlingsplaner presentert og gjennomgått relativt utførlig. Dette særlig fordi det er viktig å koordinere det 'løpende' arbeidet og ulike prosjekter i komiteene med det strategiske satsingsområdene. De ansvarlige for satstingsområdene presenterte planer, og særlig ansvarlig for satsingsområdet Trenerutvikling, IUK leder Ståle Åbotsvik, sin meget gjennomarbeidete presentasjon ble svært godt mottatt.  

Revidert budsjett for inneværende år ble også behandlet, og diskutert opp mot handlingsplaner og prosjektplaner.

Vi viet også mye tid til spennende diskusjoner knyttet til turneringsavvikling, og hvordan det kan jobbes med evaluering og ulike tiltak for å gjøre arrangementene enda bedre. Herunder en god startdiskusjon på et lengre arbeid i forhold til rankingturneringer.

Det ble klart at vi ønsker et møte igjen snarlig, og tidligere enn vi inntil da hadde planlagt, for å gå mer i dybden på noen av disse områdene. Det ble derfor avtalt nytt styremøte allerede i mars.